Voedselhygiëne – HACCP – BRC – IFS – ISO 22000 – FSSC 22000

Voedselhygiëne – HACCP – BRC – IFS – ISO 22000 – FSSC 22000

Elk bedrijf in de voedingssector weet dat voedselveiligheid een noodzakelijke voorwaarde is om kwalitatieve en risicovrije producten op de markt te brengen. CPC ondersteunt u bij het implementeren van een voedselhygiënesysteem, ook wel HACCP-systeem (Hazard Analysis Critical Control Points) genoemd en hanteert daarbij volgende aanpak :

 • bepalen van het doel van het project
 • oprichten van een HACCP-werkgroep in de onderneming
 • basisgegevens verzamelen : grondstoffen, specificaties, …
 • vastleggen waarvoor de producten gebruikt worden (bvb kindervoeding, …)
 • opstellen van een stroomschema van de processen
 • toetsen van het opgestelde stroomschema aan de praktijksituatie
 • identificeren van de risico’s : fysisch, microbiologisch en chemisch
 • kritische punten bepalen (via beslissingsboom)
 • opstellen van grenswaarden voor elk kritisch controlepunt
 • opzetten van een opvolgingssysteem voor elk kritisch controlepunt
 • een plan maken met corrigerende maatregelen
 • schrijven van het HACCP-handboek
 • verifiëren
 • herzien van het HACCP-systeem

Open opleidingen voedselveiligheid

In samenwerking met N&S Academy uit Zaltbommel richt CPC volgende opleidingen in :

Er zijn ook 6 basispakketen via E-learning beschikbaar :

HACCP–Analyse

Het opstellen van een HACCP-plan is een wettelijke verplichting. Wij zullen u graag helpen om op een efficiënte manier een dergelijke Hazard Analyse on Critical Control Points uit te voeren. U kan echter verder gaan en een volledig voedselveiligheidsmanagementsysteem ontwikkelen en dit laten certificeren, zie hiervoor de volgende paragrafen.

BRC Global Standard Food en BRC Storage and Distribution

Een goed werkend HACCP-plan is slechts één onderdeel van BRC. Het British Retail Consortium heeft een standaard ontwikkeld die gebruikt wordt door de Britse retailers en die ook hier steeds meer bijval vindt. Het op te stellen kwaliteitssysteem moet eveneens regels bevatten over de omgeving, het product, het proces en het personeel. Het bevat met andere woorden ook specifieke eisen over de bedrijfsinrichting.

Het doel van een BRC-certificatie is het vermijden van talrijke audits van verschillende supermarktketens waaraan een levensmiddelenproducent levert.

Vermits de algemene BRC-norm niet echt voor bedrijven in opslag en distributie was geschreven, ontstonden interpretatieproblemen en waren  te veel hoofdstukken niet van toepassing. Bovendien is het voor deze bedrijven zelfs niet meer mogelijk om een BRC-certificaat te halen. Het antwoord hierop is “BRC Storage and Distribution”. Hierin zullen bedrijven in distributie en transport zich beter herkennen. CPC heeft ervaring in deze sectoren en kan u dus op een praktische manier advies geven.

IFS en IFS Logistic Standard

]De Duits-Franse tegenhanger van de bovenvermelde BRC-standaard is IFS. De International Food Standard is een vereiste voor leveranciers aan supermarkten in deze landen en ook de Belgische grootwarenhuizen zijn vragende partij. Vermits zowel BRC als IFS vaste waarden zijn geworden, neemt de vraag van andere klanten naar conformiteit met deze norm toe. Maar waarom wachten op een verplichting? Klanten zullen uw engagement ten aanzien van voedselveiligheid zeker waarderen en u kan het dus als marketinginstrument inzetten.

IFS zag snel in dat er voor de logistieke sector nood was aan een aangepaste norm. Deze “IFS Logistics” is concreter voor bedrijven in deze sector. De standaard bevat geen onnodige vragen die van toepassing zijn in de productie en ontwikkeling van voeding, maar stelt bijvoorbeeld eisen aan de transportmiddelen.

ISO 22000

ISO brengt normen uit in allerlei sectoren en productgroepen. Het doel is om via een internationale standaard het aantal lokale of nationale normen en controles te beperken. Tot nu toe was voor voedingsbedrijven de ISO 9001-norm beschikbaar. Vermits deze voor elke sector en activiteit van toepassing is, moet een voedingsbedrijf zelf bepalen hoe het de regels invult. Als aanvulling op de verschillende bovenstaande standaarden ontwikkelde ISO de ISO 22000. Deze koppelt de principes van de Codex Alimentarius aan de eisen van ISO 9001.

ISO 22000 is minder concreet dan BRC of IFS, maar het grote voordeel is dat de standaard uitgaat van de ketengedachte. De gehele keten van dierenvoeding tot en met logistiek en retail kan zich in deze norm herkennen, niet alleen bedrijven actief in de productie van voeding. Ook bedrijven die gericht zijn op ondersteunende processen zoals verpakking, reiniging en machinebouw komen in aanmerking voor certificatie.

FSSC 22000

Aangezien bij ISO 22000 specifieke eisen op het gebied van basisvoorwaarden, zoals gekend uit BRC of IFS, ontbreken, wordt de norm niet aanvaard binnen het GFSI (Global Food Safety Initiative). Om deze lacune op te vangen, werd in Engeland de BSI-PAS 220 ontwikkeld als basisvoorwaardenprogramma. De BSI-PAS 220 werd later door ISO omgezet in ISO 22002-1 . ISO 22000 gecombineerd met ISO 22002-1 voldoet wel aan alle eisen van GFSI.

De Stichting Certificatie Voedselveiligheid heeft dit geheel in een certificeerbaar schema gegoten. Zo ontstond FSSC, Food Safety System Certification, 22000.

 

Welke norm?

In de meeste sectoren is het vrij duidelijk welke norm van toepassing is. In de voedingssector is dit niet zo. Alhoewel alle normen één streven hebben – de voedselveiligheid garanderen aan de eindconsument – zijn er toch merkwaardige verschillen die u veel tijd en /of geld kunnen kosten. Ook in het certificatietraject stellen we belangrijke verschillen vast onder meer inzake de frequentie van externe audits en vooral de tijd om te reageren op afwijkingen.

CPC adviseert u bij de keuze, rekening houdend met uw klantenprofiel en toekomstige ontwikkelingen. Bovendien bouwen wij handboeken en procedures zodanig op, dat als u alsnog van norm moet veranderen of er één wenst toe te voegen, dit met de minst mogelijke inspanningen gepaard gaat. Het valt te verwachten dat normen steeds sneller zullen wijzigen. Ook hiermee houden wij rekening in ons concept.