Bedrijfsmamagement

Bedrijfsmamagement

Het continu verbeteren van uw organisatie vanuit een klantgerichte visie blijft de essentie van alle moderne managementtechnieken. De ideeën van Integrale Kwaliteitszorg blijven daarom steeds actueel, welke naam je er ook aan wil geven. CPC helpt u graag bij volgende deelaspecten:

Strategiebepaling

Indien u wenst dat al uw medewerkers dezelfde doelen nastreven, moet u uw visie, missie en waarden vastleggen in een duidelijk beleid. CPC helpt u bij het opstellen van dit beleid en bij het vertalen ervan naar een strategisch plan voor de hele organisatie.

SWOT analyse

Om uw beleid te bepalen moet u weten waar u nu staat en welke opportuniteiten en bedreigingen er op u afkomen.

CPC kan u helpen bij het uitvoeren van een SWOT analyse :

  • Inventarisatie interne situatie
    • Sterktes van de onderneming
    • Zwaktes van de onderneming
  • Inventarisatie externe elementen waarmee rekening moet gehouden worden
    • Opportuniteiten voor de onderneming
    • Bedreigingen voor de onderneming

Vanuit deze inventarisatie die we opmaken via een aantal brainstormsessies clusteren we de elementen en bepalen we de top 5 per gebied.

Vervolgens gaan we via de SWOT matrix over tot het bepalen van de belangrijkste aandachtspunten voor het toekomstige bedrijfsbeleid.

Deze methodiek helpt u om de juiste focus te leggen in uw organisatie en zorgt ervoor dat het hele managementteam achter de vastgelegde prioriteiten staat.

CPC staat in voor het faciliteren van dit proces.

Bedrijfscultuur

Werken aan kwaliteit en het nastreven van een steeds hogere klantentevredenheid behoren tot de bedrijfscultuur van uw organisatie. Het zijn elementen die moeten ingebouwd worden in het dagelijks omgaan met uw klanten en medewerkers. CPC kan een katalysator zijn om het noodzakelijke veranderingsproces op gang te brengen of om de bestaande inspanningen levend te houden.

Projectteams en probleemoplossende technieken

In het continu-verbetertraject is het werken met kwaliteitsteams  die streven naar een efficiëntieverhoging van de bestaande processen een noodzaak. CPC leert uw medewerkers de nodige methodieken en technieken aan en coacht de projectteams.

Meten van de verwachtingen en de tevredenheid van klanten en medewerkers

Centraal in Integrale Kwaliteitszorg en in een kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001  staan de medewerkers en de klanten. Gezamenlijk bepalen zij uiteindelijk of u kwaliteit levert!

CPC helpt u bij het opstellen van meetinstrumenten die u in staat stellen voortdurend de verwachtingen, de behoeften en de tevredenheid van zowel uw klanten als uw medewerkers op te volgen.

Wij voeren voor u de metingen uit of leiden uw medewerkers op in het gebruik van de meetinstrumenten en de interpretatie van de indicatoren. Samen zoeken we naar mogelijkheden om de klantenloyaliteit aan te scherpen.